AGV privacy verklaring

Klotz Schouten Prevoo – training coaching advies

 

Klotz Schouten Prevoo - training coaching advies, gevestigd aan Platanenlaan 63

2061 TR  Bloemendaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

www.klotzschoutenprevoo.nl

Platanenlaan 63

2061 TR  Bloemendaal

06-22550410

 

Functionaris Gegevensbescherming

Dhr. C. Prevoo is de Functionaris Gegevensbescherming van Klotz Schouten Prevoo - training coaching advies.

 

Geen geautomatiseerde gegevensverzameling of besluitvorming

Klotz Schouten Prevoo - training coaching advies gebruikt op hun website geen cookies of vergelijkbare technieken. Wij verzamelen via onze website geen persoonsgegevens.

 

Klotz Schouten Prevoo - training coaching advies neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Klotz Schouten Prevoo - training coaching advies) tussen zit.

 

De persoonsgegevens die wij verzamelen zijn belangrijk voor de professionele uitoefening van de diensten training, coaching en advies. Deze gegevens kunnen uitdrukkelijk en alleen middels persoonlijk contact met ons bureau van u worden gevraagd.

 

Algemene persoonsgegevens die wij verwerken

Klotz Schouten Prevoo - training coaching advies verwerkt persoonsgegevens als u na persoonlijk contact gebruik maakt van onze diensten en alleen als u deze gegevens zelf met uw toestemming aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken vanwege professionele eisen aan dossiervoering ten behoeve van coaching, training en advies:

· Voor- en achternaam

· Geboortedatum

· Adresgegevens

· Telefoonnummer

· E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Klotz Schouten Prevoo - training coaching advies verwerkt daarbij bij coaching, training of advisering de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

· Persoonlijke ontwikkelingsgeschiedenis (indien vereist binnen de training, coaching of advisering en met uw toestemming).

· (Gespreks)thema’s in lopende coachingsgesprekken, trainingen en adviestrajecten (om het verloop van de training, coaching en advisering professioneel te kunnen volgen en voeren).

· Resultaten metingen IQ meting/persoonlijkheidsmeting/vaardigheidsmeting (ter ondersteuning van training, coaching en advisering).

 

De reden waarom wij persoonsgegevens verwerken uitsluitend bedoeld binnen training, coaching en advies

Klotz Schouten Prevoo - training coaching advies verwerkt persoonsgegevens omdat wij hier professioneel toe verplicht zijn, zoals gegevens behorend bij professionele dossiervoering over lopende trainingen, coaching en advisering.

 

Klotz Schouten Prevoo - training coaching advies verwerkt persoonsgegevens om te kunnen bellen of e-mailen wanneer dit nodig is om onze specifieke dienstverlening uit te kunnen voeren:

· Bij het maken of verzetten van afspraken tot training, coaching of advies.

· Bij het bespreken van problemen die opkomen gedurende de periode van de lopende training, coaching en advisering.

 

Klotz Schouten Prevoo - training coaching advies verwerkt tevens persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals naam- en adresgegevens op facturen i.v.m. de belastingdienst (ten behoeve van de BTW aangifte en jaarrekening).

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

Klotz Schouten Prevoo - training coaching advies bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Om wettelijke redenen dienen wij onze belastinggegevens 10 jaar te bewaren. Daaronder valt de facturatie aan u met gebruik van uw persoonsgegevens naam, adres, woonplaats. Of de facturatie aan uw bedrijf of opdrachtgever met daarin de kosten voor uw coaching, training of advies indien door het bedrijf of opdrachtgever

gewenst vermeld met uw naam in de factuur.

 

Om professionele redenen dienen wij gegevens die nodig zijn voor het goed uitvoeren van training, coaching en advies in dossiervorm te bewaren. Deze gegevens bewaren wij niet langer dan 5 jaar. Het betreft dan voor en achternaam, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, email adres, persoonlijke ontwikkelingsgeschiedenis, (gespreks)thema’s, trainingsvaardigheden en/of resultaten van metingen.


Opslag van persoonsgegevens

Klotz Schouten Prevoo - training coaching advies gebruikt de volgende opslagmedia, computerprogramma's of -systemen:

· Papieren dossier, individueel gescheiden en opgeslagen in een afsluitbare kast.

· Apparaten met Microsoft of  Apple besturingssystemen zoals een laptop, tablet of telefoon, allen beveiligd met een toegangscode en waar nodig professionele beveiligingssoftware zoals antivirus, internet beveiliging, VPN, TSL (SSL) en malware beveiliging.

· Back-up schijven, versleuteld (encryptie) en opgeslagen in een afsluitbare kast.

Wij bewaren uw gegevens enkel lokaal zoals boven beschreven. Verlies van gegevens (door verlies, diefstal, brand, etc.) zullen wij zoals wettelijk verplicht terstond melden aan de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Klotz Schouten Prevoo - training coaching advies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u desondanks het idee heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op via een van onze telefoonnummers.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Klotz Schouten Prevoo - training coaching advies

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens per mail  of telefonisch indienen. Of uiteraard in een persoonlijk contactmoment met een van de coaches, trainers of adviseurs van Klotz Schouten Prevoo daarom verzoeken.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u bij een telefonisch of digitaal (mail) verzoek een kopie van uw  identiteitsbewijs op of mee te sturen.

Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek .

 

Delen of overdragen van persoonsgegevens aan en vanuit derden

Klotz Schouten Prevoo - training coaching advies verkoopt uw gegevens nooit en te nimmer aan derden.

 

U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid van uw gegevens. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens die wij van u beschikken per post of in een computerbestand (PDF of Excel) naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

Indien wij computerbestanden overdragen kunnen wij dat op uw verzoek doen met een wachtwoord beveiliging op de bestanden (PDF en Excel). 

 

Klotz schouten Prevoo - training coaching advies zal op uw verzoek uw gegevens uitsluitend verstrekken aan derden indien u daartoe een schriftelijke toestemming heeft ondertekend. De gegevens die wij dan delen worden eerst met u besproken.

Verzoeken vanuit derden om uw gegevens (denk bij overstap naar een andere coach, trainers die een training overnemen, behandelaars als (bedrijfs)artsen, etc.) zullen te allen tijde eerst met u besproken worden. Pas nu uw schriftelijke toestemming, gaan wij tot gegevensdeling over. De gegevens die wij dan delen worden eerst met u besproken.

 

Klacht in het kader van de AGV – privacy wetgeving

Klotz Schouten Prevoo - training coaching advies wil er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

                                                                                                   Terug naar start